ȴʣ ȵ
主页 > 寰宇观察 >

大事件]寰宇国际金融:有关电影库之非常重大出
              Դ 未知 2019-07-11


   董事會函件載於本通函第8至22頁。本公司謹訂於二零一七年三月十七日(星期五)中午12時正(倘於當

   掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號之任何日子(不包括星期六或星期日)),時間及地點不變)

   假座香港新界葵涌大連排道192至200號偉倫中心第二期18樓舉行股東特別大會或其任何續會(以考慮上

   行時間48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會,

   177,450,000港元及就出售事項錄得收益約173,770,000港元(經扣除電影庫於第三項完

   根據特別授權按配售價每股配售股份0.519港元配售最多213,320,000股新股份(「特別

   78,000人增加至二零一六年六月三十日約255,000人,複合年增長率(「複合年增長率」)

   項的所得款項約86,100,000港元及出售事項所得款項約147,500,000港元將於特別授權

   產生之淨溢利(於扣除稅項及非經常性項目前及後)分別為6,485,533港元及4,973,072

   成」);(iii)第一信用金融集團有限公司(「第一信用」);(iv)康宏環球控股有限公司(「康

   20,018,000港元及於二零一六年六月三十日電影庫之賬面淨值3,682,000港元。將出售

   20,018,000港元及於二零一五年七月一日電影庫之賬面淨值4,850,000港元。將出售事

   二零一七年二零二二年二零二七年二零三二年二零三七年二零四二年二零四七年二零五二年二零五七年二零六二年

   千港元二零二一年二零二六年二零三一年二零三六年二零四一年二零四六年二零五一年二零五六年二零六一年二零六六年

   吳俊輝先生為特許金融分析師及金融風險管理師。彼於亞太地區(包括香港、中國及澳洲)、歐洲、美國、